1396-04-10   ||   4729

احداث زمین پتانک در پردیس

احداث و تجهیز زمین پتانک در پردیس به اهتمام انجمن پتانك پايتخت صورت گرفت.

آماده سازی و تجهیز زمین پتانک در شهرستان پردیس با همکاری انجمن پتانک استان تهران، شهرداری پردیس و اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس به منظور بهره بردارى عمومى و برگزارى مسابقات رسمى صورت گرفت.

فاطمه حیدری، رئیس انجمن پتانک پایتخت، سرپرستی زمین مذکور را به آدرس : فاز یک شهرستان پردیس، میدان امام، بلوار صیاد شیرازی، خیابان پاسداران، کوچه پارچین، جنب مجموعه ورزشی والفجر، بر عهده دارد.