1396-07-27   ||   5542

نمایندگان کشورمان در دوره داوری و مربیگری بین‌المللی پتانک حضور یافتند.

دو تن از نمایندگان کشورمان در دوره چهار روزه مربیگری و داوری بین‌المللی پتانک در شهر کِمِر ترکیه حضور یافتند.

گروه اول تیم ملی پتانک کارگران ج.ا.ایران به منظور حضور در دوره چهار روزه مربیگری و داوری بین‌المللی پتانک عازم کِمِر محل برگزاری دوره های پیش گفته و نیز بازی های نخبگان جهان شدند. معصومه منوچهری و معصومه سعیدیان دانشجویان مدیریت بازاریابی در ورزش به عنوان دو تن از قدیمی‌ترین بازیکنان زن پتانک ایران به منظور ارتقای سطح دانش و دریافت مجوز تدریس دوره‌های فنی، مربیگری و داوری در سطح ملی در ایران در دوره فوق تحت نظر مدرسان شناخته شده فدراسیون‌های بین‌المللی پتانک و بولس شرکت نمودند.