1396-03-04   ||   3073

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران پایتخت

فاطمه حیدری سرپرست انجمن پتانک کارگران استان تهران شد

با پیشنهاد رئیس انجمن پتانک کارگران کشور و طی حکمی از سوی رئیس هیأت ورزش کارگری استان تهران، فاطمه حیدری سرپرست انجمن پتانک کارگران استان تهران شد.

حیدری کارشناس ارشد روانشناسی ورزش از دانشگاه تهران و عناوین قهرمانی قاره ای و جهانی را در کارنامه دارد.