1396-01-22   ||   3300

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان کرمان

حسین اسماعیلی نوروزی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان کرمان شد

با پیشنهاد رئیس انجمن پتانک کارگران کشور و طی حکمی از سوی رئیس هیأت ورزش کارگری استان کرمان، حسین اسماعیلی نوروزی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان کرمان شد.

اسماعیلی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی می‌باشد.