1396-08-30   ||   3772

برگزاری پنجمین دوره فنی پتانک در اصفهان

پنجمین دوره فنی پتانک ویژه معلمان و دانش آموزان در اصفهان برگزار گردید.

در ادامه اجرای راهبرد توسعه منابع انسانی پتانک، پنجمین دوره فنی در اصفهان توسط سحر سلیمانی عضو شورا فنی انجمن پتانک كارگران کشور و مربى بين المللى، مورخ ٣٠ آبان ١٣٩٦ با موفقیت به پایان رسید. در این دوره بالغ بر ١٠٠ نفر از معلمان و دانش آموزان اصفهان اصول مقدماتى بازى پتانک را فراگرفتند.