1397-02-13   ||   4185

پتانک در جشنواره فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان

معرفی و آموزش پتانک در جشنواره فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان با استقبال پرشور شهروندان اصفهانی صورت گرفت.

معرفی و آموزش پتانک درجشنواره فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان به اهتمام انجمن پتانک کارگران استان اصفهان و با استقبال بی نظیر نوجوانان، مردان و زنان اصفهانى، گردشگران اروپايى و قشر معظم و شريف كارگر برگزار گردید.