1397-03-20   ||   3954

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان قم

محبوبه مرادی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان قم شد.

با پیشنهاد انجمن پتانک کارگران کشور و طی حکمی از سوی رئیس هیأت ورزش کارگری استان قم، محبوبه مرادی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان قم شد.