1399-02-15   ||   2850

بازنشر ويدئوى پيام بشردوستى در رسانه‌های بین‌المللی

دپارتمان آموزش فدراسيون جهانى پتانك با بازنشر ويدئوى پيام بشردوستى انجمن بولس و پتانك در وب سايت خود به فرهنگ غنى ايرانى اشاره كرد

دپارتمان آموزش فدراسيون جهانى پتانك با بازنشر ويدئوى ''پيام بشردوستى بولس و پتانك'' مرتبط با مبارزه با کووید19 در وب‌سايت خود به فرهنگ غنى ايرانى اشاره كرد. در متن تنظيم شده در ذيل اين ويدئو توسط فرانسوى‌ها، آورده شده است كه ''اين ويدئوى جذاب، براى تمامى مردم آموزنده بوده و نشان از فرهنگ و ژست قوى ايرانى‌ها در تطابق و تامين موارد ضرورى براى حفظ سلامت دارد".

ارتباط بسيار صميمى و سازنده بولس و پتانك ايران و دپارتمان آموزش فدراسيون جهانى به واسطه پروژه‌هاى مشترك موفق، بيش از يك دهه است كه تداوم يافته است.