1399-09-04   ||   2796

پیش‌نویس نظام رتبه‌بندی قهرمانان بولس و پتانک ایران منتشر شد

هیأت رئیسه تشکیلات بولس و پتانک ایران کلیات نظام رتبه‌بندی قهرمانان را مصوب کرد

به گزارش دفتر مرکزی دپارتمان توسعه پتانک منطقه آسیای میانه و غربی، تشکیلات بولس و پتانک کشور که از سال 2009 تاکنون تنها عضو ایرانی در فدراسیون‌های آسیایی و جهانی رشته تحت پوشش می‌باشد، پیش‌نویس نظام رتبه‌بندی (رنکینگ) قهرمانان ملی و بین‌المللی بولس و پتانک ایران برابر استانداردهای تائید شده را به شرح جدول تصویر پیوستی منتشر کرد. این در حالیست که فدراسیون بین‌المللی پتانک در کارگروه ویژه 6 نفره خود از راه‌اندازی سیستم رنکینگ استقبال نموده است.

طی هفته‌های آتی کمیته رنکینگ پتانک کشور اسامی 10 ورزشکار برتر در هر یک از دو گروه زنان و مردان را در دو طبقه سنی برابر جدول مذکور مستخرج و منتشر خواهد کرد.