1395-12-23   ||   3880

اعضای هیأت رئیسه انجمن پتانک کشور منصوب شدند

با حکم رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری، ترکیب هیأت رئیسه انجمن پتانک آن فدراسیون منصوب و مشغول به کار شدند.

با حکم دکتر سید امیر حسینی رئیس فدراسیون آماتوری ورزش کارگری مورخ 22/12/1395، اعضاء هیأت رئیسه انجمن پتانک کشور منصوب گردیدند. احکام حسینی خطاب به اعضاء با عناوین ذیل صادر شد:

نایب رئیس انجمن: محمدقاسم منوچهری

نایب رئیس امور بانوان انجمن: سیده حمیده حسینی

دبیر انجمن: فاطمه حیدری

اعضاء: دکتر بهروز کارخانه‌ای, حسن حمزه، ناهید رضوانی, جعفر زارعی, معصومه منوچهری