1396-02-20   ||   3370

پيش به سوى موفقيت در پنجمين بازى هاى جهانى ورزشى - لتونی 2017

اعزام تیم ملی پتانک به پنجمين بازى هاى جهانى ورزشى - ريگا، لتونى - ٢٣ تا ٢٨ خردادماه ١٣٩٦

پيش به سوى موفقيت در پنجمين بازى هاى جهانى ورزشى _ ريگا، لتونى - ٢٣ تا ٢٨ خردادماه ١٣٩٦

تركيب اولين تيم ملى پتانك تاريخ ورزش ايران اعزامى به بازى هاى كارگران جهان:

بانوان:
ناهيد رضوانى
معصومه سعيديان
فرناز خانى
نگار گلگونه
نازنين زكى
نازلی خانى
مريم اشرفى
فاطمه حيدرى
اكرم نقيبى فر

آقايان:
مبين بابازاده
صادق اصبرى
محمد داداشى
اسلام عبدى
پژمان وحيدى پور
رضا مرادى 
محمدقاسم منوچهرى
محمدعلى منوچهرى
جعفر زارعی
حامد سليمانى
جواد عجم

سرمربى:
 دکتر جاسم منوچهرى