کمیته ورزش‌های بولس استان البرز

رئیس:

 ---

نایب رئیس آقایان:

---

نایب رئیس بانوان:

---

دبیر:

---

اطلاعات تماس:

---