کمیته ورزش‌های بولس استان آذربایجان غربی

رئیس:

نایب رئیس آقایان:

نایب رئیس بانوان:

دبیر:

اطلاعات تماس: