انجمن بولس و پتانک استان اصفهان

رئیس: محمد کلانتری

نایب رئیس آقایان:

نایب رئیس بانوان:

دبیر:

اطلاعات تماس: