دپارتمان پتانک استان تهران

رئیس: 

نایب رئیس آقایان:

نایب رئیس بانوان:

دبیر:

اطلاعات تماس: