انجمن بولس و پتانک استان خوزستان

رئیس: حسین واعظ زاده

نایب رئیس آقایان:

نایب رئیس بانوان:

دبیر:

اطلاعات تماس: