کمیته ورزش‌های بولس استان یزد

رئیس: مهدی زحمتکش

نایب رئیس آقایان:

نایب رئیس بانوان:

دبیر:

اطلاعات تماس: