کمیته مسابقات

رئیس: طیبه افشار

دبیر: حسین واعظ زاده