کمیته آموزش و پژوهش

رئیس: شهره رجبی

دبیر: محبوبه مرادی