انجمن بولس و پتانک استان فارس

رئیس: امید برق پیما

نایب رئیس آقایان:

نایب رئیس بانوان:

دبیر:

اطلاعات تماس: