1396-11-16   ||   3600

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان شمالی

زهرا حیدریان سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان شمالی شد.

با پیشنهاد انجمن پتانک کارگران کشور و طی حکمی از سوی رئیس هیأت ورزش کارگری استان خراسان شمالی، زهرا حیدریان سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خراسان شمالی شد.