1396-11-17   ||   3320

دوره عملى فنی پتانک ویژه کارکنان ادارات در شهرستان پردیس برگزار شد.

دوره فنی پتانك به منظور توسعه آن در سطح ادارات، شرکت ها و مناطق صنعتی شهرستان پردیس به همت انجمن پتانك كارگران استان تهران برگزار شد.

دوره فنی پتانك به منظور توسعه آن در سطح ادارات، شرکت ها و مناطق صنعتی شهرستان پردیس با حضور نمایندگانی از اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس، شرکت عمران، شوراهای صنعتی مناطق مختلف از جمله شورای صنعتی جاجرود، اعضای شورای اولیا و مربیان برخی مدارس و ورزشکاران پتانک شهرستان به همت انجمن پتانك كارگران استان تهران برگزار شد.

فاطمه حیدری رئيس انجمن مذكور و نايب رئيس هيأت ورزش كارگرى شهرستان پرديس و مدرس آن دوره خبر از برگزارى دومين قهرمانی پتانک کارگران استان تهران اسفندماه ١٣٩٦ داد.