1396-11-28   ||   5243

آموزش فنون مقدماتى پتانک در کرمان

آموزش فنون مقدماتى پتانک در جامعه كارگران استان کرمان برگزار گرديد.

آموزش فنی پتانک در تاریخ 28 بهمن 1396، به همت تربیت بدنی مس سرچشمه و کمیته آموزش انجمن پتانک كارگران استان کرمان با موفقیت برگزار گردید. در این دوره علاقه مندان مرد و زن كارگر استان، قوانین و فنون ابتدايى پتانک را در مجموعه ورزشی شهید زینلی شهر سرچشمه آموزش دیدند.