1397-02-02   ||   3464

برگزاری مسابقات پتانک دانشجویی استان کرمان

به مناسبت اعیاد شعبانیه و افتتاح زمین پتانک دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان، یک دوره مسابقات پتانک دانشجویی در این دانشگاه برگزار شد.

به مناسبت اعیاد شعبانیه و افتتاح زمین پتانک دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان امروز یکشنبه مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، یک دوره مسابقات پتانک دانشجویی در استایل تریپل آقایان با حضور و مشارکت معاونت دانشجویی حاج حسین بخشی، معاونت امور مالی بیگی، مدیر حراست ابراهیمی، مدیر دانشجویی بمانی و مدیر گروه تربیت بدنی صادقی برگزار گردید و زین الدینی بعنوان نماینده ورزش پتانک دانشگاه معرفی شد.
نفرات برتر تریپل آقایان:
عباس زاده، حسین زین الدینی، احد حسن زاده

ادامه ی مسابقات دوشنبه ۳ اردیبهشت در بخش تریپل بانوان برگزار میگردد.