1397-03-20   ||   3858

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان زنجان

زهرا همدانی خمسه سرپرست انجمن پتانک کارگران استان زنجان شد.

با پیشنهاد انجمن پتانک کارگران کشور و طی حکمی از سوی رئیس هیأت ورزش کارگری استان زنجان، زهرا همدانی خمسه سرپرست انجمن پتانک کارگران استان زنجان شد.