1401-02-05   ||   3367

عضویت یک ایرانی در ستاد سازماندهی بازی‌های کشورهای اسلامی

دکتر جاسم منوچهری عضو کمیته سازماندهی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی شد

رئیس کنفدراسیون بین‌المللی بولز طی مکاتبه‌ای رسمی با کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان ایران از انتصاب رسمی دکتر جاسم منوچهری عضو کمیته اجرایی این کنفدراسیون و نایب رئیس آسیا و اقیانوسیه به عنوان عضو کمیته سازماندهی پنجمین بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی خبر داد که به موجب آن مسئولیت هدایت امور فنی رقابت‌های بولز و بولس که در قونیه ترکیه مورخ 18 تا 27 مردادماه 1401 برگزار می‌گردد، به ایشان و پنج نفر از همکاران وی محول گردیده است.

گفتنی است ورزش بولز توسط آی. او. سی.، اَریف و گایسف شناسایی گردیده و جزو برنامه رسمی بازی‌های کشورهای اسلامی می‌باشد و تشکیلات بولس و پتانک جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی ملی آن، از سال 2009 تاکنون عضو فدراسیون‌های آسیایی و جهانی رشته‌های ورزشی یادشده بوده و توسط بنیان‌گذار آن دکتر جاسم منوچهری هدایت می‌شود.