1401-10-03   ||   1886

انتصاب سرپرست کمیته انتصابات انجمن

علی اکبر سلطانی برهمن سرپرست کمیته انتصابات انجمن بولس و پتانک ایران شد

به گزارش روابط عمومی انجمن بولس و پتانک ایران، طی حکمی از سوی دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران و عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی، علی اکبر سلطانی برهمن کارشناس خبره انجمن با حفظ سمت به عنوان "سرپرست کمیته انتصابات انجمن بولس و پتانک ایران" منصوب و مشغول به کار شد.

سلطانی عضو کمیته مؤسس انجمن بوده و 14 سال سابقه فعالیت در ورزش‌های تحت پوشش انجمن را دارا می باشد.