1402-11-12   ||   720

نشست آنلاین بررسی عملکرد انجمن بولس و پتانک استان لرستان

جلسه مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک کشور با مدیران انجمن بولس و پتانک استان لرستان برگزار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران، جلسه آنلاین مدیران ارشد انجمن بولس و پتانک استان لرستان با رئیس و سرپرست دبیرکلی انجمن شب گذشته برگزار و برنامه دو ماهه پیشرو و کلیات اقدامات کلیدی در سال ۱۴۰۳ برررسی گردید. همچنین در ارائه گزارش عملکرد استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، اعضاء به تحلیل و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است دستور کار نشست‌های انجمن با مدیران استان‌ها به منظور رتبه‌بندی ملی و ارزیابی وضع موجود رشته‌های ورزشی تحت پوشش در هر استان می‌باشد.