1395-12-24   ||   3146

مدیر امور اجرایی و سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک منصوب شدند

با حکم رئیس انجمن پتانک، مدیر امور اجرایی و سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن منصوب و مشغول به کار شد

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر جاسم منوچهری رئیس انجمن پتانک، علی اکبر سلطانی برهمن و معصومه سعیدیان به ترتیب به عنوان مدیر امور اجرایی و سرپرست کمیته آموزش و پژوهش انجمن پتانک کارگران جمهوری اسلامی ایران به مدت یکسال منصوب و مسئولیت حوزه اجرایی مرتبط به ایشان تفویض گردید.