انجمن بولس و پتانک استان تهران

رئیس: معصومه سعیدیان

نایب رئیس آقایان:

نایب رئیس بانوان:

دبیر:

اطلاعات تماس: