انجمن بولس و پتانک استان خراسان رضوی

رئیس: دکتر محمدرضا شهابی کاسب

نایب رئیس آقایان:

نایب رئیس بانوان:

دبیر:

اطلاعات تماس: