کمیته آموزش و پژوهش

رئیس: دکتر محمدرضا شهابی کاسب

دبیر: آناهیتا آزادی