کمیته استعدادیابی و توسعه قهرمانی

رئیس: دکتر علی انصاری

دبیر: