شورای فنی

رئیس: دکتر جاسم منوچهری

عضو: علی اکبر سلطانی

عضو: معصومه منوچهری

عضو: امين ابراهيميان

عضو: محمدی

عضو: ژاله

عضو: رستمی

عضو: حسین واعظ زاده