کمیته ارتباطات

رئیس: معصومه منوچهرى

مدیر روابط عمومی : 

مدیر روابط بین الملل : دكتر جاسم منوچهرى

مدیر رسانه ای :