1396-04-06   ||   3297

برگزاری سومین دوره فنی پتانک

سومین دوره آموزشی پتانک در تهران، شهرستان پردیس برگزار شد.

سومین دوره ی آموزشی پتانک در پردیس تهران با حضور فاطمه حیدری، رئیس انجمن پتانک پایتخت، برگزار و با موفقیت به پایان رسید.

در این دوره 37 نفر حضور داشتند و به فنون پتانک تجهیز شدند.