کمیته استعدادیابی و توسعه قهرمانی

رئیس: امين ابراهيميان

دبیر: شيرين دشت بزرگ