1396-06-05   ||   3789

در مجمع عمومی و انتخابات هیأت اجرایی کنفدراسیون بولس آسیا صورت گرفت

دکتر جاسم منوچهری بنیانگذار ورزش‌های بولس و پتانک در ایران، عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون بولس قاره آسیا شد

متن جدید را وارد نمایید