1397-09-24   ||   300

همدان مرکز توسعه استراتژیک بولس و پتانک

کهن‌ترین شهر ایران به عنوان مرکز توسعه ورزش‌های بولس و پتانک آسیای میانه و غربی شناخته می‌شود