1396-03-14   ||   4109

برگزاری اولین دوره توجیهی فنی پتانک در تهران

اولین دوره توجیهی پتانک در مجموعه ورزشی کارگری معتمدی برگزار گردید.

اولین دوره توجیهی فنی پتانک، مورخ 14 خرداد 96 در مجموعه ورزشی کارگری معتمدی با حضور ریاست انجمن پتانک کشور، دکترجاسم منوچهری برگزار گردید.

در این دوره 42 نفر از پایتخت نشینان به فنون پتانک تجهیز شدند.