دپارتمان پتانک استان آذربایجان شرقی

رئیس:

نایب رئیس آقایان:

نایب رئیس بانوان:

دبیر:

اطلاعات تماس: