1396-02-22   ||   3326

انتصاب سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خوزستان

ناهید رضوانی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خوزستان شد

با پیشنهاد رئیس انجمن پتانک کارگران کشور و طی حکمی از سوی رئیس هیأت ورزش کارگری استان خوزستان، ناهید رضوانی سرپرست انجمن پتانک کارگران استان خوزستان شد.

رضوانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بوده و عناوین قهرمانی جهانی را در کارنامه دارد.