کمیته مربیان

رئیس: دکتر امین ابراهیمیان (عضو کمیته ورزشکاران کنفدراسیون بین‌المللی بولس)

دبیر: