کمیته فرهنگی و توسعه همگانی

رئیس: سهیل رستمی

دبیر: