1397-02-13   ||   4200

تجربه پتانک براى گردشگران فرانسوی در جشنواره فرهنگی ورزشی شهردارى اصفهان

گردشگران فرانسوی با حضور در جشنواره فرهنگی ورزشی شهردارى اصفهان، پتانک را با مديران انجمن پتانك كارگران تجربه كردند.

در طی برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان، جمعى از گردشگران فرانسوی در كنار اعضای انجمن پتانک كارگران استان اصفهان، دوستانه به رقابت پتانك پرداختند.

پتانک یک رشته ورزشى تمركزى فرانسوی است و ج.ا.ايران نيز در رتبه بندى كشورهاى آسيايى بعد از تايلند، كامبوج، مالزى، ويتنام و ژاپن عنوان ششم را دارا مى باشد. پتانك توسط دكتر جاسم منوچهرى عضو هيات اجرايى كنفدراسيون بولس آسيا و مديركل توسعه پتانك آسياى ميانه و غربى در ايران بنيان نهاده شد و تحت پوشش فدراسيون آماتورى ورزش كارگرى فعاليت مى نمايد.