1397-04-06   ||   4540

سیزدهمین دوره فنی پتانک در خوزستان برگزار مى شود

دوره آموزش فنى پتانک هفته اول تيرماه ٩٧ در اهواز برگزار خواهد شد.

انجمن پتانك كارگران استان خوزستان دوره فنى پتانک را هشتم تیرماه ١٣٩٧ در شهر اهواز برگزار خواهد كرد. به گفته رضوانی، رئيس انجمن پتانک کارگران آن استان، جمعيت جالب توجهى از علاقه مندان در دوره فنى ثبت نام نموده اند و اصول و فنون ورزش پتانك را با حضور مقامات ارشد انجمن ملى، از مدرسان مورد تائيد فدراسيون جهانى فرا خواهند گرفت.