1401-10-15   ||   1792

انتصاب نایب رئیس دوم انجمن

دکتر طیبه افشار نایب رئیس دوم انجمن بولس و پتانک ایران شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، در اجرای تبصره یک ماده 25 اساسنامه انجمن و با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران و عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی، دکتر طیبه افشار به عنوان "نایب رئیس دوم انجمن بولس و پتانک ایران" منصوب و مشغول به کار شد.

وی دارای دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی بوده و تدریس در دانشگاه، کسب عناوین قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های نخبگان جهان از جمله سوابق نامبرده می‌باشد.