1401-10-19   ||   1385

انتصاب مدیر رشته‌های ورزشی انجمن

ناهید رضوانی مدیر رشته‌های ورزشی انجمن بولس و پتانک ایران شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، در اجرای تبصره دو ماده ۲۵ اساسنامه انجمن و با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران و عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون جهانی، ناهید رضوانی به عنوان "مدیر رشته‌های ورزشی انجمن بولس و پتانک ایران" منصوب و مشغول به کار شد.

وی دارای کارشناسی ارشد علوم ورزشی بوده و کسب عنوان نایب قهرمانی در بازی‌های نخبگان جهان و حضور موفق در دوره‌های بین‌المللی داوری و مربیگری رشته‌های تحت پوشش انجمن، از جمله سوابق نامبرده می‌‌باشد.