1401-11-07   ||   1510

انتصاب مشاور پژوهشی انجمن

دکتر زنگنه اسدی مشاور پژوهشی انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، طی حکمی از سوی دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران و عضو هیأت اجرایی فدراسیون جهانی صورت گرفت؛

 

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی به عنوان "مشاور پژوهشی رئیس انجمن بولس و پتانک ج.ا.ایران" منصوب و به مرکز توسعه پتانک و بولز منطقه آسیای میانه و غربی معرفی گردید.