1402-04-01   ||   1164

انتصاب سکاندار انجمن‌ بولس و پتانک استان خراسان جنوبی

سرپرست انجمن‌ بولس و پتانک استان خراسان جنوبی منصوب و مشغول به کار شد

به گزارش کمیته ارتباطات انجمن بولس و پتانک ایران، با حکم دکتر جاسم منوچهری بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، زهرا فورکی نژاد به عنوان رئیس انجمن‌ بولس و پتانک استان‌ خراسان جنوبی به هیأت استان معرفی شد.